11 Temmuz 2016 Pazartesi

Cəhalət Təkfirə Əngəldir Və Hüccəti Elm Əhli Qaldırar!

Sual verən:
Allah sizi xeyirlə mükafatlandırsın! bu sual azərbaycanlı bir elm tələbəsinin sualıdır.

Şeyx Fəuzan:
Necə?

Sual verən:
Bu sual verən Azərbaycandandır. Soruşur ki, ölkəmizdəki bəzi adamlar BÖYÜK ŞİRK EDİRLƏR, lakin bizdə Quranın tərcüməsi var...

Şeyx Fəuzan:
Hal hazırda böyük şirk edənlər o qədərdir ki! İstər sizin ölkənizdə olsun, istər digər ölkələrdə olsun. Bəli.

Sual verən:
Ölkəmizdəki bəzi adamlar BÖYÜK ŞİRK EDİRLƏR, lakin bizdə Quranın tərcüməsi var. həmçinin Səhih Buxari ilə Səhih Muslim də tərcümə olunub.

Şeyx Fəuzan:
Quranın tərcüməsi mümkün deyil, tərcümə olunan təfsirdir, Quranın mənasıdır. Amma Quranın tərcüməsi mümkün deyil. Allahın kəlamı başqa bir dilə köçürülə bilməz və bu mümkün də deyil. Bəli

Sual verən:
Və başqa tövhid kitabları və dərslər də var.

Şeyx Fəuzan:
Biz də nə var?

Sual verən:
Bizdə Quranın tərcüməsi var, həmçinin Səhih Buxari ilə Səhih Muslim də tərcümə olunub.

Şeyx Fəuzan:
Quranın tərcüməsini dedik ki, bu mumkün deyil. Quranın məna ilə tərcüməsidir. Bəli, həmçinin???

Sual verən:
Səhih Buxari ilə Səhih Muslim də tərcümə olunub və digər tövhid kitabları və elmi dərslər də mövcuddur.

Şeyx Fəuzan:
Aha? Sonra?

Sual verən:
Onlar (böyük şirk edənlər) bununla belə ÜZRLÜ sayılırlarmı?

Şeyx Fəuzan:
BƏLİ SAYILIRLAR! Yolunu azmış elə adam var ki, o qədər kitabı var, lakin onları nə başa düşmür, nə də anlamır!Elələri var ki, kitabxanası var, amma haqdan azır. Allaha sığınırıq! Çünki, elmsizdir və başa düşmür. Elmi alimlərdən götürməyib. Kitablar kifayət etmir, nə Quranın təfsirinin tərcüməsi, nə Səhih Kitablar toplumunun tərcüməsi, Müsnədlərin tərcüməsi, Sünənlərin tərcüməsi- bunların heç biri kifayət etmir. MÜTLƏQ ALİM OLMALIDIR. MÜTLƏQ ALİMLƏR OLMALIDIR Kİ, İNSANLARA BƏYAN ETSİNLƏR, ONLARI ƏSASLAR ÜZƏRİNDƏ ÖYRƏTSİNLƏR, AMMA TƏKCƏ KİTABLARIN OLMASI KİFAYƏT DEYİL. Bu qorxağın əlində olan silaha bənzəyir. Sənin evin silahla dolu olarsa amma sən qorxaq olarsansa yaxud silahı necə istifadə etməyi bilməzsənsə heç bir faydası olmaz.

Qeyd: Bu söylənilənlər əsli islam olanlar üçün keçərlidir. Bəlkədə Şeyxin bu ölkənin halından xəbəri olmaya bilər! Müsluman toplumun çoxluq təşkil ettiyi ölkələrlə, demokratik insanların çoxluq təşkil ettiyi ölkələrin arasını ayırmamız lazım. Dəlillər bunu bucür göstərir.

Vallahualəm!

1 Temmuz 2016 Cuma

Bidətçilərin Kitablarını Oxumaq Və Kasetlərinə Qulaq Asmaq Caiz Deyildir!

Şeyx Saleh Fövzana: "Bidətçilərin kitablarını oxumaq və kasetlərinə qulaq asmaq barədə həqiqət nədən ibarətdir?" - deyə sual verildi:

Belə cavab verdi:

"Bidətçiləri tənqid edən və ya zəlalətlərini bəyan etmək istəyən şəxs istisna edilməklə, onların kitablarını oxumaq və kasetlərinə qulaq asmaq heç kimə icazə verilmir. İslamı yeni qəbul edənə, tələbəyə, savad, tənqid və ya bəyan məqsədilə deyil, sadəcə mütaliə edən insanlara bu cür kitabları oxumaq olmaz. Çünki bu, onların təsir altına düşməsi və məsələləri bir-biri ilə qarışıq salaraq bidətçilərin məkrli fitnəsinə məruz qalınması ilə nəticələnə bilər. Buna görə də bidətçinin yazdığı kitabı tənqid edən və onu oxumamağı tövsiyə edən ziyalı mütəxəssislər istisna olmaqla, heç kimə zəlalət əhlinin kitablarını oxumaq olmaz".

(Müasir metodlar, metadlarla bağlı suallara faydalı cavablar, səh. 78-79).

Hizbçiliyin Qınanması!

İbn Useymin (Allah ona rəhm etsin) demişdir:

"Ümmətin hizblərə bölünməsi və hər hizbin öz mənhəci və əmiri olması Peyğəmbərin (salləllahu aleyhi və səlləm) və Onun raşidi xəlifələrinin yolundan deyil".

"Kitəb əl-elm", s.152.


Şeyx Muqbil (Allah ona rəhmət etsin) belə demişdir:

ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﻘﺒﻞ ﺍﻟﻮﺍﺩﻋﻲ – ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ : ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ﺛﻼﺛﺔ .1: ﺍﻟﺘﻠﺒﻴﺲ .2. ﻭﺍﻟﺨﺪﺍﻉ .3. ﻭﺍﻟﻜﺬﺏ

“Hizbçiliyin qurulduğu əsaslar, qəsdən təhrif etmə (təlbis), hiylə (xida’) və yalandır” 

(bax., “Rəhalət dəviyə li şeyx Muqbil rahiməhullah”, səh. 114).


Şeyxülislam İbn Teymiyyə'dən İbrətli Sözlər!

Şeyxülislam ibn Teymiyyə (Allah ona rəhmət etsin) belə demişdir:

Kim şəriətə rəylərlə, görüşlərlə müxalif olmağa vərdiş edərsə, iman onun qəlbində qərar tutmaz.

"Dəru təarudil aqli vən-nəql" 1/187

"İnsanın Allaha ixlası tamamlandıqca o, şəfaətə daha layiq olar. Qəlbini məxluqlardan birinə bağlayan, ona ümid edən, ondan qorxan kəs isə, şəfaətdən ən uzaq olandır."

İqtida əs-sirat əl-mustəqim, s.552.

Kim Allahın ona nәyi әmr etdiyi vә ona nәyi qadağan etdiyini bilәr, buna da әmәl edәrsә o Allahın dostudur, o kәs hәtta Quranın hamısını oxumasa, insanlara fәtva vermәsә vә onlar arasında hökm vermәsә dә bu belәdir.

(Muxtәsar әl-Fәtәva әl-Misriyyә 1/559)

2 Haziran 2016 Perşembe

Şeir Haqqında..

Peyğəmbər - sallallahu aleyhi və səlləm - şeir haqqında demişdir:

“Şeir söz kimidir. Yaxşısı, yaxşı söz kimi, pisi də pis söz kimidir” (Ədəbul-Mufrəd, 865).

Digər hədisdə Peyğəmbər belə demişdir:

“Şeirin bir qismi hikmətdir” (Səhih əl-Buxari, 6145).

Şeirin yaxşısı insanları haqqa və düz yola çağırır, pis olanı isə küfrü və günahları tərənnüm edir. Uca Allah Quranda haqq yoldan azmış şairləri belə vəsf edir:
“Şairlərə gəldikdə isə, onlara ancaq azğınlar uyar. Məgər görmürsənmi ki, onlar hər vadidə veyl-veyl gəzir (hər mövzuda şeir uydurur) və etmədikləri şeylərə aid söhbət açırlar? Təkcə iman sahibi olub xeyirxah əməllər edən, Allahı tez-tez yada salan və haqsızlığa məruz qaldıqdan sonra dini müdafiə edənlərdən başqa. Zalımlar isə qayıdacaqları yeri mütləq biləcəklər” (əş-Şuəra, 224-227).

Əbu Hureyrə rəvayət edir ki, Rəsulullah demişdir:

“Şair tərəfindən deyilmiş ən doğru söz, Ləbidin bu sözüdür: “Allahdan başqa nə varsa, fanidir.” Umeyyə ibn Əbu Səltə gəlincə, o, az qalmışdı ki, müsəlman olsun.” (əl-Buxari, 5795).

Ləbid ibn Əbu Rəbiə islamaqədərki dövrdə məşhur şair olmuş, sonradan İslamı qəbul etmişdir. O, müsəlman olduqdan sonra: “Mənə Quran yetər!”– demişdir. Ləbid hicrətin 41-ci ilində, yüz qırx yaşında vəfat etmişdir. Umeyyə ibn Əbu Səlt əs-Səqəfi isə İslam dininin gəldiyi dövrlərdə yaşamış, lakin Islamı qəbul etməmişdir. Buna rəğmən o, öz şeirlərində həqiqətləri əks etdirmiş və haqqı bəyan etmiş, etiqadı müsəlman əqidəsinə yaxın olmuşdur. Elə bu səbəbdən də Peyğəmbər onun barəsində bu sözü söyləmişdir. Həmçinin, rəvayət edilir ki, Şərid demişdir: “Mən Peyğəmbərin tərkində yol gedərkən, ona Umeyyə ibn Əbu Səlt əs-Səqəfinin şeirindən yüz beyt oxudum. Mən hər dəfə bir beyt oxuduqda, o mənə: “Davam et!”– deyirdi. Nəhayət, mən ona yüz beyt oxudum. Sonra Peyğəmbər mənə belə buyurdu: “O, az qala ki, müsəlman olacaqdı.”

Cundub ibn Sufyan əl-Bəcəli demişdir:

“Döyüşlərin birində Rəsulullahın ayaq barmağı daşa dəyib yaralandı və ondan qan axmağa başladı. Onda Rəsulullah dedi: “Sən ancaq qanayan bir barmaqsan! Sənə üz vermiş bu müsibət Allah yolundadır!”

Cabir ibn Səmurə demişdir:

“Mən Peyğəmbərlə birlikdə yüzdən çox məclisdə iştirak etmişəm. Bəzən məclislərdə onun səhabələri şeir deyər və öz şeirlərində cahiliyyət dövrünə aid olan şeyləri zikr edərdilər. Peyğəmbər isə sakitcə buna qulaq asar, hərdən də onlara təbəssüm edərdi.” (Tirmizi, 2854).

Burada “cahiliyyət dövrünə aid olan şeylər” deyildikdə, həmin dövrdə söylənilmiş, həm də batil mənalar ifadə etməyən, bəyənilən şeirlər nəzərdə tutulur.
Peyğəmbərin bu və digər səhih hədislərindən məlum olur ki, hikmətli şeir parçalarını həm demək, həm dinləmək, həm də tərif etmək olar. Ələlxüsus da İslam dinini yaymaq və ya onu müdafiə etmək məqsədilə münasib yerlərdə və uyğun məqamlarda şeir demək icazəli əməllərdəndir.

19 Mayıs 2016 Perşembe

Namaz Qılmaq Üçün Qadağan Olunan Vaxtlar!


Uqbə ibn Amir (Allah ondan razı olsun) deyir ki, “Peyğəmbər (Ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) bizə günün üç vaxtı namaz qılmağı və ya ölülərimizi basdırmağı qadağan edirdi. Günəş doğub tam yüksələnə qədər, günorta kölgə itən vaxtdan günəş zenit xəttini keçənə qədər, günəş batmağa doğru meyl edib ta batana qədər”.

Peyğəmbər (Ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) bu vaxt namaz qılmaq haqqında olan qadağanın səbəbini Amr ibn Əbəsəyə (Allah ondan razı olsun) dediyi bu sözlərlə açıqlamışdır. “Sübh namazını qıl, sonra günəş çıxıb yüksələnə qədər namaz qılma. Çünki günəş çıxarkən şeytanın buynuzları arasından çıxır və kafirlər ona səcdə edirlər. Sonra kölgə düz dayanana (yəni, yalnız şimala meyl edənə)[1]

qədər namaz qıl. Həqiqətən (mələklər) namaza gəlir və tamaşa edirlər. Sonra namazı dayandır. Çünki bu vaxt cəhənnəm alovlanır. Kölhə (şərqə) meyl etdikdən sonra Əsr namazını qılana qədər namaz qıl. Həqiqətən (mələklər) namaza gəlir və tamaşa edirlər. Sonra günəş batana qədər namaz qılma. Həqiqətən günəş şeytanın buynuzları arasında batır və bu zaman kafirlər ona səcdə edirlər”[2].

Bu qadağadan bir zaman və bir məkan istisnadır:
İstisna olunan zaman, cümə günü günortaüstüdür. Peyğəmbər (Ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) buyurmuşdur: “Hər hansı bir insan cümə günü qüsl alar (çimər), bacardığı qədər təmizlənər, yağlanar (gözəl görsənmək üçün saçına xüsusi yağ sürtər), evində olan ətirlə ətirlənər, sonra (evindən) çıxıb (məscidə gedər), iki nəfəri ayırmaz (yəni, ön tərəfə keçmək üçün camaatın arasından keçməz), lazım olan qədər namaz qılar. Sonra imam xütbə verdiyi zaman susarsa, olduğu cümə ilə qarşıdakı cümə arasında olan günahları bağışlanar”[3].

Peyğəmbər (Ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) cümə günü imam xütbəyə başlayana qədər cümə namazından öncə namaz qılmağa təşviq etmişdir. Buna görə bir çox sələflər, məsələn, Ömər ibn əl-Xəttab, Ondan sonra İmam Əhməd ibn Hənbəl demişlər ki, imamın minbərə çıxması artıq namaz qılmağın qadağan olunması deməkdir. İmamın xütbəyə başlaması isə danışmağın qadağan olması deməkdir. Demək onlar bu zamanda namaz qılmamağın səbəbi olaraq vaxtın günorta olmasını deyil, imamın minbərə çıxmasını əsas gətirmişlər.
İstisna olunan məkan, Kəbə evidir. Allah bu evin şərəf və əzəmətini ucaltsın. Əvvəldə deyilən vaxtların heç biri bu evdə namaz qılmağı qadağan etmir. Çünki Peyğəmbər (Ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) demişdir:
“Ey Əbdü Mənaf oğulları, günün istənilən vaxtında bu evi təvaf etmək və namaz qılmaq istəyənləri, bu işdən qadağan etməyin”[4].

Bu vaxtlarda qadağan olunan namazlar, heç bir səbəbi olmayan nafilə namazlardır. Amma bu vaxtlarda ötürülən fərz və ya nafilə namazların qəzasını qılmaq olar. Belə ki, Peyğəmbər demişdir: “Kim bir namazı unudarsa yadına düşən kimi onu qılsın. Bu əməlin bundan başqa kəffarəsi yoxdur”[5].

Həmçinin günün istənilən vaxtında dəstəmaz alandan sonra namaz qılmaq olar. Demək Əbu Hureyrə deyir ki, Peyğəmbər sübh namazından öncə Bilala deyir: “Ey Bilal, İslamda könüllü etdiyin ən gözəl əməl haqqında mənə xəbər ver. Çünki mən sənin ayaqqabılarının tıqqıltısını cənnətdə öz qarşımda eşitmişəm.”
Bilal dedi: “Mənim könüllü etdyim əməl budur ki, mən, istər gecə, istərsə də gündüz vaxtı hər dəfə dəstəmaz alanda mənim taleyimə yazılan sayda namaz qılıram”[6].
Həmçinin bu vaxtlarda məscidə daxil olduqda salam namazı qılmaq olar. Çünki Peyğəmbər (Ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) belə demişdir: “Biriniz məscidə daxil olduqda iki rükət namaz qılmamış oturmasın”[7].

Sübh vaxtı daxil olduqdan sonra, sübh namazından öncə nafilə namaz qılmağın qadağan olunması:
İbn Ömərin köləsi Yəsar deyir ki, mən sübh vaxtı daxil olandan sonra namaz qıldıqda İbn Ömər məni gördü və dedi: Ey Yəsar, biz (sənin qıldığın) bu namazı qıldığımız zaman Peyğəmbər (Ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) bizi gördü və dedi: “Burada olanlar olmayanlara çatdırsınlar. Sübh vaxtı daxil olduqdan sonra iki rükətdən (sübh namazının sünnəsindən) artıq namaz qılmayın”[8].

Namaz üçün iqamə verildikdə nafilə namaz qılmağın qadağan olunması:
Əbu Hureyrə Peyğəmbərin (Ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) belə dediyini rəvayət edir: “Namaz üçün iqamə verildikdə fərz namazından başqa namaz qılınmaz”[9].

____________________________________________________________________

[1] Günəş səmanın tam ortasına gəldikdə kölgə istər-istəməz yalnız şimala meyl edir. Sonra Zenit xəttini keçdikdə isə şərqə doğru meyl edir. (tərc.)

[2] Hədis səhihdir. əl-Mişkat: № 1024. Müslim: 1/ 570/ № 832.

[3] Hədis səhihdir. ət-Tərğib: № 689. Buxari: 2/ 370/ № 883.

[4] Hədis səhihdir. Səhih Sünən İbn Macə: № 1036. İbn Macə: 1/ 398/ № 1254. Tirmizi: 2/ 178/ № 869. Nəsai: 5/ 223.

[5] Buxari: 2/ 70/ № 597. Müslim: 1/ 477/ № 684. Əbu Davud: 2/ 113/ № 438. Hədisi, “…Bu əməlin bundan başqa kəffarəsi yoxdur ” – cümləsi olmadan rəvayət edən alimlər isə bunlardır: Nəsai: 1/ 293. Tirmizi: 1/ 114/ № 187. İbn Macə: 1/ 227/ № 696.

[6] Buxari: 3/ 34/ № 1149. Müslim: 4/ 1910/ № 2458.

[7] Buxari: 3/ 48/ № 1163. Müslim: 1/ 495/ № 714. Əbu Davud: 2/ 133/ № 463. Tirmizi: 1/ 198/ № 315. İbn Macə: 1/ 324/ № 1013. Nəsai: 2/ 53.

[8] Hədis səhihdir. Səhih əl-Cami əs-Səğir: № 5353. Əbu Davud: 4/ 158/ № 1264. Tirmizi hədisi müxtəsər rəvayət etmişdir. Rəvayətdə deyilir: ” Sübh vaxtı daxil olduqdan sonra iki rükətdən (sübh namazının sünnəsindən) artıq namaz yoxdur”. 1/ 262/ № 417.

[9] Hədis səhihdir. Səhih Sünən İbn Macə: № 945. Müslim: 1/ 493/ № 710. Tirmizi: 1/ 264/ № 419. Əbu Davud: 4/ 142/ № 1252. Nəsai: 2/ 116. İbn Macə: 1/ 364/ № 1151.

19 Mart 2016 Cumartesi

Alimlәrә Müraciyәt Etmәdәn Kitablardan Elm Almaq!

Alimlәrә Müraciyәt Etmәdәn Kitablardan Elm Almaq!

Son zamanlar bidәt әhli müsәlmanları elm almaqdan uzaqlışdarmaqdan ötәri ortaya belә bir söz atırlar ki:

"Kim kitabdan elm alırsa,onun müәllimi şeytandır". Kitabı alimlәrsiz oxumaq olmaz vә sairә. 

Çünki bidәt әhli yaxşı çox gözәl bilirki әgәr onların dәrslәrinә qulaq asılmasa vә müsәlmanlar özlәri alimlәrin kitablarına bir başa müraciyyәt etsә bu halda müsәlmanlara HAQQ bәyan olunar vә müsәlmanlarda onları ( o bidәtçi imamları, elm tәlәbәlәrini)  TӘRK EDӘR. 

Amma әslindә kitablardan elm almaq dinimizә görә heçdә qadağan deyil. 

Bu haqda Şeyx Muqbil "əl-Məxrac minəl-Fitnə" kitabında (səh: 97) deyir:

"فإني أنصح إخواني في الله باقتناء ما استطاعوا من كتب السنة والعكوف عليها"

"Mən qardaşlarıma nəsihət edirəm ki, bacardıqları qədər sünnət kitablarına sahib olsunlar və onlardan ayrılmasınlar."

Daha sonra bu cümlənin üzərinə səhifənin aşağısında qeyd əlavə edərək deyir:

"أما قول القائل : من شيخه كتابه فخطؤه أكثر من صوابه فهذا إذا لم يحسن اختيار الكتاب ولم يراجع أقوال العلماء نحو الحديث"

"Lakin - "kimin şeyxi kitabdırsa xətası doğrusundan çox olar" - sözünü deyənlərə gəldikdə isə bu, düzgün kitabları seçə bilməyənlər və hədis haqqında alimlərin görüşlərinə müraciət etməyənlər haqqındadır."

Hәmçinin Şeyx Cuhani bu haqda sual verirlәr:

Sual verən: Yüksəlik İslam müəssisələrində oxumağa imkanı olmayan elm tələbələri kitablar (oxuyaraq), kassetlər (dinləyərək) və internetdən (istifadə edərək ) elm öyrənməsi caizdirmi? Bizim ölkədə olan bəzi qardaşlar deyirlər, (elm almaq üçün) alimlərin yanında oturmaq zəruridir və kassetləri dinləmək və buna bənzər şeylər kifayət deyil. Allah sizi xeyir ilə mükafatlardırsın.

Şeyx: Bəli, əgər insan elm almaq üçün (alimlərin yanina) səfərə çıxırsa və oların qarşında oturub, (məclislərdə) iştirak edirsə bu gözəldir. Və əgər onun buna imkanı yoxdursa, onda kassetlərdən, kitablardan və internetdən elmlənmək, eyniylə (alimlərin qarşısında) oturmaq kimidir. Və bu oturma doğru və səhihdir. Amma (o ki qaldı) onların dedikləri sözlərinə, insanın (alimlərin yanında oturmaq üçün) səfərə çıxması vacibdir, bu doğru deyil. Bundan elə çıxır ki (bu sözlərdən elə çıxır ki, alimlərin yanına səfərə çıxmağa imkanı olmayan) onlar cahil qalmalıdır. Lazım deyil və bundan asılı qalmaq, əksinə (elm tələb etməyə) səy göstərməlidir. Allaha həmd olsun, günümüzdə Allah rəhməti ilə müasir vasitələr mövcuddur (kasset, internet və s.) və bu elm tələb edənlər üçün Allahın rəhmətidir. Onlarda (dərslərin) yazılışı, izahları və şeyxlərin şərhləri mövcüddur, sanki onların yanındasan və bu (səs) yazılarından yaxud internetdən əqidə, fiqh və ərəb dili lüğətinin şərhlərini almaqda heç bir bəis yoxdur. Bu gözəldir! Bu cür elm tələb etmək DOĞRUDUR!   inşəə'Allah. Bəli!

📕 https://m.youtube.com/watch?v=d0gvUj9idc8