26 Eylül 2016 Pazartesi

Qadına Toxunmaq Dəstəmazı Pozmaz!


Aişə (radiyallahu anha) rəvayət edir;

"Rəsulullah (Səllallahu aleyhi va səlləm) qadınlarından birini öpdü, sonra gedib namaz qıldı, dəstəmazını təzələmədi." Urvə (radiyallahu anh) deyir ki; "Ona bu sizdən başqa xanımı olmamalıdır!" dedim. Aişə (radiyallahu anha) gülməklə cavab verdi."

[ Həsən. Əbu Davud (178-80); Tirmizi (86); Nəsai (1/104); İbn Macə (502)]

Qadına toxunmağın dəstəmazı pozduğunu söyləyənlər;

"...və ya xanımlarınıza toxunduğunuzda..." {Maidə 6} ayəsini dəlil gətirmişdirlər. Ancaq İbn Abbas (radiyallahu anhuma) bu ayədə toxunmaq kəliməsi ilə cinsi əlaqənîn qəsd edildiyini söyləmişdir.

[ Təbəri (1/502) ]

Yenə Aişə (radiyallahu anha) belə demişdir; "Mən Rəsulullah (Səllallahu aleyhi va səlləm)'in önündə yatırdım, iki ayağım onun qiblə tərəfindəydi. Səcdə etdiyi zaman mənə əliylə toxunar, mən də ayaqlarımı yığardım. Səcdədən qalxdığında isə uzadardım. O vaxtlar evlərdə çıraq yox idi."

[ Səhih. Buxari (382); Müslim (512) ]

Sevilməyə Ən Layiq Olan Kimdir, Məxluq Ya Xaliq?


İnsanlar Sevgidə Üç Növdür:


1 - Bəzisi hər cür gözəlliyə aşiqdir. Qəlbi hər cür vadidə dolaşar, hər cür gözəldə gözü və könlü var.

2 - Bəzisi qovuşmağı arzulasın və ya arzulamasın müəyyən gözəlliyə aşiqdir.

3 - Bəzisi də təkcə nail olmağı arzuladığı kimsəyə aşiq olur.

Bu üç sevgi növündən də qüvvət və zəiflik baxımından fərqlər olur. Bəziləri həddindən artıq sevir, bəziləri normal, bəziləri daha az.
    Bəli. Hər gözələ meyl edənin qəlbi hər cür vadidə səyyar olar, hər gözəldən muradını almağı arzulayar....
  Bunun sevgi sahəsi çox genişdir. Lakin sabit deyil, daim sevgidən sevgiyə atlayar:
 Ona vurulur, sonra başqasına aşiq olar...
   Gözəldə seçici olan kimsə isə məşuqda daha sabit, sevgisi birincisindən daha uzun ömürlə və daha güclüdür. Ancaq sevgiliyə çatmaq arzusunun olmaması bunun sevgisini azaldır. Ona görə də çatmağı istəyən və ümid edən aşiq ən ağıllı və şüurlu aşiqdir, sevgisi hamısından güclüdür. Çünki istək və tamahkarlık sevgisini gücləndirər, dəstəkləyər.


İbn Qeyyim "Qəlbin dəvası"

18 Eylül 2016 Pazar

Zəkat Haqqında Bilinməsi Zəruri Olan Bəzi Hesablar!

Əli radiyallahu anhdan; Nəbi Səllallahu aleyhi va səlləm belə buyurdu; "İki yüz dirhəmin olub üzərindən bir il keçibsə, bundan beş dirhəm zəkat lazımdır. Qızıl iyirmi dinara çatmadıqca bir şey verməyə gərək yoxdur. İyirmi dinarın olub ûzərindən bir il keçincə ondan yarım dinar zəkat verməlisən."

[Səhih. Əbu Davud (1573) ]

Qızılın nisab miqdarı 20 dinardır. 1 dinar (1 misqal) 72 habbədir. 1 habbə isə 0,0486 qramdır. 72×0,0486=3,4992 qram edir. Buna görə qızılın nisabı; 20×3,4992=69,984 qram edir. Bu da təxminən 70 qramdır.

[Muhəmməd Subhi b. Həsən Həllaq, əş Şamilul Muyəssər (2/110) ]

   Bu miqdar;
•  24 əyar, 70 qr. Qızıla bərabərdir.
•  21 əyar, 82 qr. Qızıla bərabərdir.
•  18 əyar, 85 qr. Qızıla bərabərdir.

Gümüşün nisab miqdarı 200 dirhəmdir. 1 dirhəm; 48 habbədir. 1 habbə; 0, 0486 qramdır. 200×48=2,3328 qram edir. 200×2,3328=466,56 qram edir. O halda, gümûşün nisabı; 466,56 qramdır.

[Muhəmməd əs Subhi b. Həsən Həllaq, əş Samilul Muyəssər (2/112) ]

14 Eylül 2016 Çarşamba

Həddi Aşanlar Həlak Oldular!

Həddi Aşanlar Həlak Oldular!

Abdullah ibn Məsuddan (Allah ondan razı olsun)  rəvayət olunur ki, Allah Elçisi (Allahın Ona salavatı və salamı olsun) buyurdu:

هلك المتنطعون - قالها ثلاثا.

«Xırdaçılığa gedib şiddətli davrananlar həlak oldular. - Bunu üç dəfə dedi.»

Hədisdə keçən المتنطع «əl-mutənattiu» sözü barəsində imam Nəvəvi (Allah ona rəhmət etsin) demişdir:

«Bu, dərinə (xırdaçılığa) gedənlər, şiddətli davranılması gərəkməyən məsələlərdə şiddətli davrananlardır.»

(Riyadus-Salihin, 144)

İbn Useymin (Allah ona rəhmət etsin) demişdir:

«Onlar, dini və dünyəvi işlərində şiddətli davrananlardır. Ona görə də hədisdə gəlib ki:

«Şiddətli davranmayın ki, Allah da sizə qarşı şiddətli davranmasın.»

(Əbu Davud, kitəbul-Ədəb, 4904; Əbu Yəalə,6/365)

(Red- Sonra isə şeyx buna misallar çəkir və şərh edir.)

1. İsrail oğullarının kəsməklə əmr olunduqları inəyi kəsməyib yersiz suallar verməsinin məsəli.

2. İbadətləri insanın özünə çətinləşdirməsi kimi; məsələn; xəstələnən kimsənin rüxsətdən (asanlaşdırmadan) istifadə etməyib ibadətdə nəfsinə zülm etməsi kimi.

3. Dəsnamazda və qüsulda vəsvəsədə dərinə (xırdaçılığa) gedənlərin məsəli.

Axırda isə şeyx bu misalları bir qədər şərh etdikdən sonra deyir:

«Allahın genişləndirdiyi (rahatlaşdırdığı) hər bir məsələdə insanın özünə çətinləşdirməsi (şiddətli olması) bu hədisə daxildir.»

(Şərhu Riyadus-Salihin, ibn Useymin, 2-ci cild, səh 218-222)

QEYD: Buradan "Bidət əhlinə yumuşaq davranmaq gərəkir" anlaşılmasın. Bidət əhlinə sərtlik göstərmək nə həddi aşmaqdır nədə xırdalıqa getməkdir. Bunun (bidət əhlinə qarşı şiddətli olmaq) sünnədən yetərincə dəlilləri vardır. Rəvayətdə buyrulan həddi aşmaq vəya xırdaçılıqa getmək, misal: (taxma dişi dəstamaz alan zaman çıxartmaqa ehtiyac vardır vəya yoxdur?) 

Bir kimsənin bunun kimi xırdalıqlara getməsi, sahibini həlak olmağa sürükləyən həddi aşmalardır. Qadagan olan həddi aşmalar məhz bu kimi şeylər və Şəriət sahibinin əmr etmədiyi şeyləri etmək, əmr ettiyi şeyləri etməməkdir. 

 Vallahualəm!

11 Temmuz 2016 Pazartesi

Cəhalət Təkfirə Əngəldir Və Hüccəti Elm Əhli Qaldırar!

Sual verən:
Allah sizi xeyirlə mükafatlandırsın! bu sual azərbaycanlı bir elm tələbəsinin sualıdır.

Şeyx Fəuzan:
Necə?

Sual verən:
Bu sual verən Azərbaycandandır. Soruşur ki, ölkəmizdəki bəzi adamlar BÖYÜK ŞİRK EDİRLƏR, lakin bizdə Quranın tərcüməsi var...

Şeyx Fəuzan:
Hal hazırda böyük şirk edənlər o qədərdir ki! İstər sizin ölkənizdə olsun, istər digər ölkələrdə olsun. Bəli.

Sual verən:
Ölkəmizdəki bəzi adamlar BÖYÜK ŞİRK EDİRLƏR, lakin bizdə Quranın tərcüməsi var. həmçinin Səhih Buxari ilə Səhih Muslim də tərcümə olunub.

Şeyx Fəuzan:
Quranın tərcüməsi mümkün deyil, tərcümə olunan təfsirdir, Quranın mənasıdır. Amma Quranın tərcüməsi mümkün deyil. Allahın kəlamı başqa bir dilə köçürülə bilməz və bu mümkün də deyil. Bəli

Sual verən:
Və başqa tövhid kitabları və dərslər də var.

Şeyx Fəuzan:
Biz də nə var?

Sual verən:
Bizdə Quranın tərcüməsi var, həmçinin Səhih Buxari ilə Səhih Muslim də tərcümə olunub.

Şeyx Fəuzan:
Quranın tərcüməsini dedik ki, bu mumkün deyil. Quranın məna ilə tərcüməsidir. Bəli, həmçinin???

Sual verən:
Səhih Buxari ilə Səhih Muslim də tərcümə olunub və digər tövhid kitabları və elmi dərslər də mövcuddur.

Şeyx Fəuzan:
Aha? Sonra?

Sual verən:
Onlar (böyük şirk edənlər) bununla belə ÜZRLÜ sayılırlarmı?

Şeyx Fəuzan:
BƏLİ SAYILIRLAR! Yolunu azmış elə adam var ki, o qədər kitabı var, lakin onları nə başa düşmür, nə də anlamır!Elələri var ki, kitabxanası var, amma haqdan azır. Allaha sığınırıq! Çünki, elmsizdir və başa düşmür. Elmi alimlərdən götürməyib. Kitablar kifayət etmir, nə Quranın təfsirinin tərcüməsi, nə Səhih Kitablar toplumunun tərcüməsi, Müsnədlərin tərcüməsi, Sünənlərin tərcüməsi- bunların heç biri kifayət etmir. MÜTLƏQ ALİM OLMALIDIR. MÜTLƏQ ALİMLƏR OLMALIDIR Kİ, İNSANLARA BƏYAN ETSİNLƏR, ONLARI ƏSASLAR ÜZƏRİNDƏ ÖYRƏTSİNLƏR, AMMA TƏKCƏ KİTABLARIN OLMASI KİFAYƏT DEYİL. Bu qorxağın əlində olan silaha bənzəyir. Sənin evin silahla dolu olarsa amma sən qorxaq olarsansa yaxud silahı necə istifadə etməyi bilməzsənsə heç bir faydası olmaz.

Qeyd: Bu söylənilənlər əsli islam olanlar üçün keçərlidir. Bəlkədə Şeyxin bu ölkənin halından xəbəri olmaya bilər! Müsluman toplumun çoxluq təşkil ettiyi ölkələrlə, demokratik insanların çoxluq təşkil ettiyi ölkələrin arasını ayırmamız lazım. Dəlillər bunu bucür göstərir.

Vallahualəm!

1 Temmuz 2016 Cuma

Bidətçilərin Kitablarını Oxumaq Və Kasetlərinə Qulaq Asmaq Caiz Deyildir!

Şeyx Saleh Fövzana: "Bidətçilərin kitablarını oxumaq və kasetlərinə qulaq asmaq barədə həqiqət nədən ibarətdir?" - deyə sual verildi:

Belə cavab verdi:

"Bidətçiləri tənqid edən və ya zəlalətlərini bəyan etmək istəyən şəxs istisna edilməklə, onların kitablarını oxumaq və kasetlərinə qulaq asmaq heç kimə icazə verilmir. İslamı yeni qəbul edənə, tələbəyə, savad, tənqid və ya bəyan məqsədilə deyil, sadəcə mütaliə edən insanlara bu cür kitabları oxumaq olmaz. Çünki bu, onların təsir altına düşməsi və məsələləri bir-biri ilə qarışıq salaraq bidətçilərin məkrli fitnəsinə məruz qalınması ilə nəticələnə bilər. Buna görə də bidətçinin yazdığı kitabı tənqid edən və onu oxumamağı tövsiyə edən ziyalı mütəxəssislər istisna olmaqla, heç kimə zəlalət əhlinin kitablarını oxumaq olmaz".

(Müasir metodlar, metadlarla bağlı suallara faydalı cavablar, səh. 78-79).

Hizbçiliyin Qınanması!

İbn Useymin (Allah ona rəhm etsin) demişdir:

"Ümmətin hizblərə bölünməsi və hər hizbin öz mənhəci və əmiri olması Peyğəmbərin (salləllahu aleyhi və səlləm) və Onun raşidi xəlifələrinin yolundan deyil".

"Kitəb əl-elm", s.152.


Şeyx Muqbil (Allah ona rəhmət etsin) belə demişdir:

ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﻘﺒﻞ ﺍﻟﻮﺍﺩﻋﻲ – ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ : ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ﺛﻼﺛﺔ .1: ﺍﻟﺘﻠﺒﻴﺲ .2. ﻭﺍﻟﺨﺪﺍﻉ .3. ﻭﺍﻟﻜﺬﺏ

“Hizbçiliyin qurulduğu əsaslar, qəsdən təhrif etmə (təlbis), hiylə (xida’) və yalandır” 

(bax., “Rəhalət dəviyə li şeyx Muqbil rahiməhullah”, səh. 114).